• EkoKola & Family

  EkoKola & Family

  Vysoká kvalita za super cenu.
 • EkoKola & Woman

  EkoKola & Woman

  Vysoká kvalita za super cenu.
 • EkoKola & Man

  EkoKola & Man

  Vysoká kvalita za super cenu.
 • EkoKola & Senior

  EkoKola & Senior

  Vysoká kvalita za super cenu.
 • EkoKola & Půjčovna

  EkoKola & Půjčovna

  Skutečná síla a čistá energie.
 • EkoKola & Cyklostezky

  EkoKola & Cyklostezky

  Skutečná síla a čistá energie.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

hybrid-100-ws-icona
O DOTACÍCH NA ALTERNATIVNÍ POHON SE AKTUÁLNĚ JEDNÁ V PSČR 
Předchozí výzva č. 21/2017, která v současné chvíli není aktuální.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“).

trojuhbily-down-GREEN

1. Popis podporovaných aktivit

V rámci této Výzvy je podporována aktivita 5. 2. A - Podpora alternativních způsobů dopravy.
Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

• CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy pro kombinaci s ostatními palivy);
• Plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
• Hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
• Elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem);
Podpora je určena pro všechna nová vozidla s platným Prohlášením o shodě prokazujícím schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.

2. Cíl Výzvy

Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

3. Oprávnění příjemci podpory

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:

• územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy (dále jen „ÚSC“);
• svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;
• příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
• společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % ÚSC.

4. Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou:

 dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP č. 4/2015 určené na pořízení vozidla do majetku žadatele či k úhradě nákladů operativního leasingu nebo
 kombinace dotace se zvýhodněnou půjčkou poskytnutou Státním fondem životního prostředí ČR na základě Směrnice MŽP č. 8/2017, kterou lze poskytnout pouze v případě pořízení vozidla do majetku žadatele, a v souladu s Programem, touto Výzvou a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků (dále jen „Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Smlouva“).

Dotace na úhradu nákladů operativního leasingu představuje příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti a má neinvestiční charakter: x dotaci na úhradu nákladů operativního leasingu nelze získat v případě, že jsou naplněny definiční znaky veřejné podpory1x dotace je proplácena do výše uvedené dle Smlouvy, maximálně za období 3 let, x uvolňování dotace probíhá formou ex-post plateb, x příjemce předkládá Fondu žádost o uvolnění finančních prostředků nejvýše 1 x ročně a dokládá ji bankovními výpisy prokazujícími uhrazení nákladů operativního leasingu.

Výzva ke stažení v PDF

hybrid-100-ws-icona
DŮLEŽITÉ INFORMACE
novinky / akce / dotace
trojuhbily-down-GREEN

AKREDITACE

Dotace na alternativní pohon

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). Výzva ke stažení v PDF

trojuhbily-top-GREEN
NAPIŠTE NÁM
odpovíme a poradíme
trojuhbily-down-GREEN

1000 znaků vlevo
Přidat soubory

Captcha code Refresh Image